อีเมลโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

อาจารย์ นิสิตฝึกประสบการณ์ เเละนักเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สามารถใช้อีเมลได้

โดยอาจารย์เเละนิสิตฝึกประสบการณ์ มีอีเมล คือ ชื่อของอาจารย์@asp.ac.th เช่น somchai@asp.ac.th

นักเรียนปัจจุบัน มีอีเมล คือ เลขประจำตัวนักเรียน5หลัก@asp.ac.th เช่น 08945@asp.ac.th หรือ 11258@asp.ac.th

** สามารถใช้ได้เฉพาะนักเรียนเเละอาจารย์ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป **

Gmail ( G Suite Mail)

Google Classroom

Google Meet

Google Forms

Google Docs

Google Sheets

Google Slides

Google Drive